Domů Seznamy Mapy Historie Návod


Historický vývoj pojmenování ostravských ulic


Seznam ulic

Tabule

Žijete nebo pracujete v Ostravě ? Denně se setkáváte s názvy ostravských ulic, ale víte podle koho nebo čeho dnešní ulice nesou své názvy nebo jaká jiná jména nesla v minulosti ?
Víte kudy vedly dnes již zaniklé ulice Ostravy ?
Tyto stránky se pokouší zodpovědět výše zmíněné otázky na základě podrobného výzkumu dané problematiky.
Pojďte zjistit proč nese vaše ulice právě svůj název, kdo byl vlastně nositel daného jména, či kdo a kdy tento název schválil nebo naopak zamítl.
Zjistíte že některé ulice nebo náměstí stihly ve své historii změnit až osmkrát svůj název (náměstí Msgre Šrámka) podle toho, jaké byly v dané době preferované společenské postoje.
Další ulice prošly řadou změn svého průběhu, ať již pokračující výstavbou, nebo slučováním či oddělováním částí jiných ulic (Mariánskohorská).
Pokusím se zde nastínit představu o tomto mnohdy bohatém a spletitém vývoji. Vyberte si ze seznamu ulic tu vaši a poznejte její historii.


Tyto stránky se pokouší postihnout mnohdy spletitý vývoj pojmenování ostravských ulic, náměstí a sadů. Záměrem je nabídnout ucelený přehled městského názvosloví Ostravy v jeho 150-leté historii úředních pojmenování. Na rozdíl od ostatních větších měst ČR, byl takovýto uliční přehled pro Ostravu dlouho postrádán. V posledních letech tak vzniklo několik dílčích prácí, zachycující vývoj vybraných městských částí. V letech 1999 - 2002 zpracovali studenti Ostravské univerzity pod vedením Doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. 11 diplomových prací zachycujících vývoj pojmenování některých městských částí. V roce 2014 pak zpracoval David Vaculík ucelený přehled vývoje urbanonymie vybraných měst Moravy a Slezska. Ulice Mar. Hor (2014) a Zábřehu (2015) zpracovaly ve svém sborníku AMO. Využití výše zmíněných kvalitních prací doplněných o podrobný soukromý výzkum dochovaných materiálů z fondů Archívu města Ostravy umožnilo vytvoření ucelené databáze ostravských ulic. Následně byla vytvořena prostorová databáze všech zjištěných průběhů ulic na podkladě dochovaných map a plánů Ostravy z fondů Archívu města Ostravy. Ideou těchto stránek bylo vzájemné interaktivní propojení obou vytvořených databází k přiblížení náležité představy o historii ostravského názvosloví.


Stránky obsahují nyní celkem 2386 ulic (z toho 225 zaniklých, 138 sloučených k jiným ulicím a 76 nerealizovaných).


SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY:

Domů Seznamy Mapy Historie

počítadlo.abz.cz