Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

MÍSTECKÁ

Katastr

Mor. Ostrava, Vítkovice, Hrabůvka, Hrabová, Nová Bělá
Popis ulice
 • Významná ostravská komunikace směrem na jih, která je dlouhodobě etapovitě přestavována na silnici I. třídy/ 56.
 • V letech 1938 – 1939 proběhla přestavba ulice od pump v Hrabové až k Místku (šířka 8 m).
 • V roce 1964 byl zprovozněn nový úsek Místecké ulice od Polan. spojky po Rudnou, jako investice výstavby Polanecké spojky (cca 700m). Roku 1967 byl prodloužen na 1400 m.
 • Přestavěný úsek v Hrabůvce byl budován v letech 1974 - 1977
 • Úsek ulice v Mor. Ostravě byl provizorně zprovozněn v roce 1983 a dokončen roku 1985 (včetně mimoúrovňového napojení Gottwaldovy tř.).
 • Roku 1985 byl dostavěn nový úsek od pump v Hrabové po Český dům ve Vítkovicích, další severní pokračování až po tzv. horkou kolej VŽ bylo rozestavěno. Křižovatka s ulicí Halasovou byla zprovozněna roku 1988.
 • Následně byl zcela přebudován jižní úsek ulice na moderní čtyřproudovou komunikaci. Úsek Hrabová - N. Bělá byl zprovozněn roku 1988 a úsek N. Bělá - hranice města v roce 1990, čímž byla napojena na již dostavěný úsek až do Frýdku-Místku (zprovozněno 1985).
 • Nejsložitější úsek mezi závody VŽ (rourovna a vysoké pece) byl přestavěn na 4 proudovou komunikaci v letech 1998 - 2002 (zprovozněn roku 2000).
 • Od roku 2008 probíhá výstavba nového severního úseku silnice až po dálnici D1, stavebně je označována jako Prodloužená Místecká.
  I. a II. stavba proběhly v letech 2008 - 2012 jako úseky od D1 po Českobratrskou, III. stavba má výhledově vzniknout v prostoru současné Cingrovy ulice, čímž dojde k propojení se stávající Místeckou ulicí.

Vývoj pojmenování ulice
---- Obecní silnice (Bezirkstraße)
Podle svého původního významu.
1890 Místecká (Misteker Straße)
Rychlostní komunikace směrem k historickému městu Místku.
1920 Republikánská
Na počest politického zřízení nově vzniklé Československé republiky.
1939 Místecká (Friedberger Straße, Misteker Straße)
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní ulice ve Vítkovicích.
byl oddělen severní úsek ulice do Revoluční třídy (nyní Vítkovická ul.) a prodloužen název na katastr Hrabůvky.
byl po rozšíření území města Ostravy prodloužen název ulice do Hrabové a Nové Bělé.
byl název Místecká přenesen na tehdy dostavěný úsek rychlostní komunikace a stará Místecká byla ve Vítkovicích sloučena s ulicí Výstavní. V Hrabůvce byla původní Místecká přejmenována na ulici U Haldy (severní úsek) a Aviatiků (jižní úsek).
byl zcela přebudován jižní úsek ulice na moderní čtyřproudovou komunikaci a název Místecká byl prodloužen i na nový úsek ulice v Mor. Ostravě.
byl přestavěn nejsložitější úsek mezi závody VŽ (rourovna a vysoké pece).
plánovaným dostavěním prodloužené Místecké (III. stavba) bude název prodloužen až k dálnici D1.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie